Wartość dopuszczalna drgań została przekroczona – co robić?

Wartość dopuszczalna drgań została przekroczona – co robić?

Wartość dopuszczalna drgań została przekroczona – co robić?

13 października 2022 | Agnieszka Baran

Co to są drgania?

 
Zacznijmy od zgłębienia problematyki drgań. Drgania mechaniczne lub wibracje są klasyfikowane jako czynnik szkodliwy, z którym możemy zetknąć się w środowisku pracy. Drgania albo wstrząsy przenikają do organizmu człowieka, gdy dochodzi do bezpośredniego kontaktu z drgającym obiektem – przykładowo z maszyną. Konsekwencją tego zjawiska może być uszkodzenie układu naczyniowego, nerwowego i kostnego, a finalnie wykształcenie się zespołu wibracyjnego. Do charakteryzacji drgań mechanicznych wykorzystuje się takie parametry jak częstotliwość i amplitudę. Wpływają one na przyspieszenie drgań mechanicznych i wartość skuteczną – wykorzystywaną do oceny narażenia organizmu na drgania.
 
 
ZOBACZ TAKŻE: Strefy zagrożenia wybuchem
 
 

Wartość dopuszczalna drgań

 
Drgania dzieli się na miejscowe i ogólne. Podział ten jest uzależniony od drogi, jaką dostają się one do organizmu. Drgania miejscowe wnikają przez kończyny górne, natomiast drgania ogólne za pośrednictwem stóp albo części tułowia takich jak miednica lub plecy.
Skoncentrujmy się na drganiach miejscowych. Zgodnie z rozporządzeniem MRPiPS z dnia 12.06.2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy NDN dla krótkotrwałej ekspozycji na drgania miejscowe wynosi 11,2 m/s2.
 
 

Wartość dopuszczalna drgań – obowiązki pracodawcy

 
Przejdźmy do obowiązków pracodawcy. Rozporządzenie MGiP z dnia 05.08.2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne nakazuje pracodawcy eliminację u źródła ryzyka zawodowego wiążącego się z narażeniem pracownika na drgania mechaniczne. W przypadku braku takiej możliwości, pracodawca powinien ograniczyć je do możliwie najniższego poziomu, korzystając z dostępnych rozwiązań technicznych i naukowych. Jeżeli przekroczone zostanie NDN konieczne jest opracowanie i wprowadzenie programu działań organizacyjno-technicznych i naprawczych, mających na celu możliwie najbardziej skuteczne ograniczenie narażenia pracowników na drgania mechaniczne.
 
 
ZOBACZ TAKŻE: Jak zostać inspektorem BHP? Ścieżka kariery w BHP
 
 

Jakie działania należy podjąć?

 
Pracodawca nie musi informować Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, że pomiary i badania przeprowadzone na terenie zakładu pracy wykazały przekroczenie NDN dla drgań mechanicznych. W takim przypadku konieczne jest jednak poinformowanie i przeszkolenie wszystkich pracowników, którzy są narażeni na drgania. Należy zapoznać ich z wynikami pomiarów, poziomem ryzyka zawodowego, rodzajem zagrożeń i ich wpływem na organizm, a także środkami, które są niezbędne do zlikwidowania albo ograniczenia ryzyka zawodowego oraz kiedy należy je stosować. Szkolenie powinno dotyczyć też metod bezpiecznej pracy, profilaktyki związanej z drganiami i mechanizmów powstawania chorób.
 
Chcesz uzyskać więcej informacji? Skontaktuj się z Zespołem BHP Małopolska.
 
 

Bądź na bieżąco i odwiedź naszego Facebooka – BHPMalopolska

Masz pytania lub chcesz wykonać bezpłatny audyt?

Specjalista BHP